Crème de la Mer Online Việt Nam Trực tuyến tôn trọng thông tin cá nhân của quý khách. Chúng tôi thừa nhận quý khách có thể muốn hạn chế hoặc loại bỏ các dữ liệu mà nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi là Coremetrics thu thập về việc quý khách sử dụng Trang Web chúng tôi. Chúng tôi mời quý khách cho biết ưa thích của quý khách bằng cách chọn một lựa chọn dưới đây. Bất kể quý khách chọn sự lựa chọn nào, chúng tôi sẽ không cung cấp cho Coremetrics tên, số điện thoại, địa chỉ bưu chính hoặc địa chỉ email của quý khách. Chúng tôi chỉ ấn định một số bất kỳ cho việc sử dụng của quý khách để Coremetrics có thể xác định được người sử dụng cụ thể Trang Web của chúng tôi. Tuy nhiên, Coremetrics không thể liên kết số đó với thông tin nhận dạng cá nhân của quý khách. Chọn lựa "Khách viếng thăm Ẩn danh" dưới đây sẽ loại bỏ số này.

PXin lưu ý rằng bởi vì tình trạng của quý khách được duy trì bằng cách đặt "cookie gỡ bỏ lựa chọn" trên máy tính của quý khách, nên tình trạng của quý khách sẽ không được nhận biết nếu quý khách truy cập Trang Web của chúng tôi từ một máy tính khác với máy tính mà quý khách hiện đang dùng để gỡ bỏ lựa chọn. Ngoài ra, nếu cookie này được gỡ bỏ hoặc xóa bỏ. v.d., nếu quý khách nâng cấp trình duyệt của quý khách lên phiên bản mới hoặc nếu quý khách lựa chọn xóa bỏ toàn bộ các cookies của quý khách, quý khách sẽ cần phải sử dụng mẫu này một lần nữa để gỡ bỏ lựa chọn và nhận “cookies gỡ bỏ lựa chọn” mới.

Xem Tình trạng Gỡ bỏ Lựa chọn Hiện tại

Khách viếng thăm Ẩn danh: Cho phép Coremetrics thu thập dữ liệu trên cơ sở ẩn danh liên quan đến việc quý khách viếng thăm Trang Web của chúng tôi.

Gỡ bỏ Lựa chọn Hoàn toàn: Không cho phép Coremetrics thu thập dữ liệu liên quan đến việc quý khách viếng thăm Trang Web của chúng tôi. Xin lưu ý rằng bằng cách chọn sự lựa chọn này, quý khách cũng gỡ bỏ lựa chọn liên quan đến việc thu thập dữ liệu trên bất kỳ trang web nào khác có sử dụng Coremetrics cho dịch vụ tương tự.

Hủy Gỡ bỏ Lựa chọn: Cho phép Coremetrics thu thập dữ liệu liên quan đến việc quý khách viếng thăm Trang Web của chúng tôi. Điều này không bao gồm truyền tải thông tin thẻ tín dụng và thông tin nhận dạng cá nhân.

GỬI